เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  e-learning  e-learning
  บทเรียนออนไลน์  บทเรียนออนไลน์
  บุคลากรภาควิชา  บุคลากรภาควิชา
  การจัดการความรู้ภาควิชา  การจัดการความรู้ภาควิชา
  ระบบมัลติมิเดีย  ระบบมัลติมิเดีย
  เอกสารการใช้เครื่องมือทันตกรรม  เอกสารการใช้เครื่องมือทันตกรรม
  ระบบการจัดการเอกสารฯ  ระบบการจัดการเอกสารฯ
  ห้องแสดงภาพถ่าย  ห้องแสดงภาพถ่าย
  ฝากข้อมูลกับเวป  ฝากข้อมูลกับเวป
  ฝากภาพไว้กับเว็บ  ฝากภาพไว้กับเว็บ
  หลักสูตรที่เปิดสอน  หลักสูตรที่เปิดสอน
  รายชื่อนักศึกษา  รายชื่อนักศึกษา
  ประวัติทันตาภิบาล  ประวัติทันตาภิบาล
  ครุภัณฑ์ทันตกรรม  ครุภัณฑ์ทันตกรรม
  สมาคมทันตาภิบาล  สมาคมทันตาภิบาล
  วัสดุทันตกรรม  วัสดุทันตกรรม
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  สำหรับผู้ดูแลระบบ
ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
เข้าระบบ
_UMBIP 54.145.124.143
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: alliot486
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 11093

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 87
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 88

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : alliot486
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ศูนย์ทันตกรรม เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข


โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 137       หลักสูตร : 4 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 6 ปี
 
1. หมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, จำนวน 30 หน่วยกิต
1.1. หมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก, จำนวน 9 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา ๑ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
** ไม่ปรากฏรายการรายวิชาในหมวดวิชา หรือ กลุ่มวิชาดังกล่าว **
รวมจำนวนหน่วยกิต  0
 
1.1. หมวดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, จำนวน 9 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา ๑ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 101  มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4)
 4021 102  พื้นฐานการคิดเชิงระบบ 3(3-0-6)
 4021 103  สถานการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต  9
 
1.2. กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา ๒ ภาษาและการสื่อสาร, จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 104  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 4021 105  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 4021 106  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 4021 107  ภาษาอังกฤษทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต  12
 
1.3. กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา ๓ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 108  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
 4021 109  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4)
รวมจำนวนหน่วยกิต  4
 
1.4. กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ : กลุ่มวิชา ๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ, จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 110  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต  3
 
1.5. กลุ่มวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก, จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4021 111  พลวัตรกลุ่มและภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
 4021 112  การฟัง-พูดเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
 4021 113  การอ่านเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6)
 4021 114  การเขียนบทความวิชาการและงานวิจัย 3(3-0-6)
 4021 115  มหัศจรรย์แห่งโมเลกุล 2(2-0-4)
 4021 116  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 2(2-0-4)
 4021 117  ภาพต่อชีวิต 2(2-0-4)
 4021 118  พลังงานชีวิต 2(2-0-4)
 ลท1...  วิชาศึกษาเลือกทั่วไป 2(0-0-0)
รวมจำนวนหน่วยกิต  22
 
2. หมวดวิชาหมวดวิชาเฉพาะ, จำนวน 101 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มวิชาหมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุข, จำนวน 42 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4022 119  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
 4022 120  การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4)
 4022 121  การสร้างเสริมสุขภาพเบื้องต้น 2(2-0-4)
 4022 122  การควบคุมโรคและการป้องกันโรค 2(2-0-4)
 4022 123  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
 4022 225  วิทยาการระบาด 3(2-2-5)
 4022 226  สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ และการสื่อสาร 4(3-2-7)
 4022 227  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2(2-0-4)
 4022 228  ชีวสถิติและประชากรศาสตร์ 4(3-2-7)
 4022 229  อนามัยชุมชน 3(1-4-4)
 4022 230  อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 4(3-2-7)
 4022 231  คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ 2(2-0-4)
 4022 232  กฎหมายสาธารณสุขและทันตนิติเวช 2(2-0-4)
 4022 333  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัย 2(2-0-4)
 4022 224  โภชนาการชุมชน 2(2-0-4)
 4022334  การบริหารงานสาธารณสุข 2(1-2-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต  42
 
2.2. กลุ่มวิชาหมวดวิชาชีพ : กลุ่มวิชา ๑ พื้นฐานวิชาชีพทันตกรรม, จำนวน 15 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 235  ทันตกายวิภาคศาสตร์ 3(2-2-5)
 4023 236  พยาธิวิทยาช่องปากและทันตพิเคราะห์โรค 3(3-0-6)
 4023 237  ทันตกรรมหัตถการ 4(2-4-6)
 4023 338  ทันตศัลยศาสตร์ 3(3-0-6)
 4023 339  การเตรียมความพร้อมทันตกรรมคลินิก 2(0-4-2)
รวมจำนวนหน่วยกิต  15
 
2.3. กลุ่มวิชาหมวดวิชาชีพ : กลุ่มวิชา ๒ ทันตกรรมคลินิก, จำนวน 10 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 440  ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 1 4(0-8-4)
 4023 441  ทันตกรรมคลินิกผสมผสาน 2 4(0-8-4)
 4023 442  สัมมนางานคลินิกทันตกรรม 2(0-4-2)
รวมจำนวนหน่วยกิต  10
 
2.4. กลุ่มวิชาหมวดวิชาชีพ : กลุ่มวิชา ๓ การป้องกันโรคในช่องปาก, จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 343  ทันตกรรมป้องกันระดับบุคคล 4(3-2-7)
รวมจำนวนหน่วยกิต  4
 
2.5. กลุ่มวิชาหมวดวิชาชีพ : กลุ่มวิชา ๔ การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก, จำนวน 20 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 344  วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก 3(2-2-5)
 4023 345  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ในกลุ่มหญิงมีครรภ์ และเด็กก่อนวัยเรียน 3(2-2-5)
 4023 346  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน 4(2-4-6)
 4023 347  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมายอื่น 2(1-2-3)
 4023 348  ระบบงานทันตสาธารณสุข 3(2-2-5)
 4023 349  สัมมนางานทันตสาธารณสุข 2(0-4-2)
 4023 450  โครงงานวิจัยเพื่อพัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 3(0-6-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต  20
 
2.6. กลุ่มวิชาหมวดวิชาชีพ : กลุ่มวิชา ๕ งานสาธารณสุขภาคสนาม, จำนวน 10 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4023 451  งานสาธารณสุขชุมชนภาคสนาม 4(0-12-0)
 4023 452  งานทันตสาธารณสุขภาคสนาม 1 3(0-9-0)
 4023 453  งานทันตสาธารณสุขภาคสนาม 2 3(0-9-0)
รวมจำนวนหน่วยกิต  10
 
3. หมวดวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 4024 054  การนวดไทย 2(1-2-3)
 4024 055  สมุนไพร 2(2-0-4)
 4024 056  การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 4024 057  กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
 4024 058  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
 4024 059  การศึกษาอิสระ 2(1-2-3)
 4024 060  การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)
 4024 061  การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 2(1-2-3)
 4024 062  สุขภาพและความงาม 2(2-0-4)
 4024 063  การฝึกด้วยเครื่องน้ำหนักเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 4024 064  การเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 4024 065  แบดมินตันเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 4024 066  เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 4024 067  กระบี่กระบองเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 4024 068  เปตองเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 4024 069  ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 4024 070  โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1)
 ล1..  วิชาเลือกเสรี1 2(0-0-0)
 ล1..  วิชาเลือกเสรี2 2(0-0-0)
 ล3..  วิชาเลือกเสรี3 2(0-0-0)
รวมจำนวนหน่วยกิต  32

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ภาคทันตสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-11-18 (10668 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
เว็บสุรินทร์