เมนูหลัก
  หน้าแรก  หน้าแรก
  e-learning  e-learning
  บทเรียนออนไลน์  บทเรียนออนไลน์
  บุคลากรภาควิชา  บุคลากรภาควิชา
  การจัดการความรู้ภาควิชา  การจัดการความรู้ภาควิชา
  ระบบมัลติมิเดีย  ระบบมัลติมิเดีย
  เอกสารการใช้เครื่องมือทันตกรรม  เอกสารการใช้เครื่องมือทันตกรรม
  ระบบการจัดการเอกสารฯ  ระบบการจัดการเอกสารฯ
  ห้องแสดงภาพถ่าย  ห้องแสดงภาพถ่าย
  ฝากข้อมูลกับเวป  ฝากข้อมูลกับเวป
  ฝากภาพไว้กับเว็บ  ฝากภาพไว้กับเว็บ
  หลักสูตรที่เปิดสอน  หลักสูตรที่เปิดสอน
  รายชื่อนักศึกษา  รายชื่อนักศึกษา
  ประวัติทันตาภิบาล  ประวัติทันตาภิบาล
  ครุภัณฑ์ทันตกรรม  ครุภัณฑ์ทันตกรรม
  สมาคมทันตาภิบาล  สมาคมทันตาภิบาล
  วัสดุทันตกรรม  วัสดุทันตกรรม
  สำหรับผู้ดูแลระบบ  สำหรับผู้ดูแลระบบ
ฝากข้อความ
ข้อความทั้งหมด   
 
เข้าระบบ
_UMBIP 54.145.124.143
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: alliot486
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 11093

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 87
สมาชิก: 1
ทั้งหมด: 88

กำลังใช้งานขณะนี้:
01 : alliot486
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ศูนย์ทันตกรรม เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 20.00 น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาขาทันตสาธารณสุข)
 
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)[2550]
ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนหน่วยกิตที่เรียน : 86       หลักสูตร : 2 ปี       จำนวนปีที่ศึกษาสูงสุด : 4 ปี
 
1. หมวดวิชาหมวดวิชาพื้นฐานประยุกต์, จำนวน 20 หน่วยกิต
1.1. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 1 ภาษาศาสตร์และการสื่อสาร, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
 0411102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต  6
 
1.2. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 2 การใช้ชีวิตในสังคม, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411103  ชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 0411104  วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
รวมจำนวนหน่วยกิต  6
 
1.3. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 3 คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพ, จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411105  การพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมวิชาชีพ 3(1-4-4)
รวมจำนวนหน่วยกิต  3
 
1.4. กลุ่มวิชาหน่วยบูรณาการ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ, จำนวน 5 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0411106  คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน 2(1-2-3)
 0411207  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5)
รวมจำนวนหน่วยกิต  5
 
2. หมวดวิชาหมวดวิชาชีพ, จำนวน 60 หน่วยกิต
2.1. กลุ่มวิชาวิชาชีพสาขาวิชา, จำนวน 22 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0412108  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 3(2-2-5)
 0412109  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 3(2-2-5)
 0412110  จิตวิทยา 2(2-0-4)
 0412211  วิทยาการระบาด 3(2-2-5)
 0412112  ชีวสถิติ 3(2-2-5)
 0412113  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2(1-2-3)
 0412114  การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 2(1-2-3)
 0412215  การบริหารงานสาธารณสุข 2(1-2-3)
 0412216  การปฐมพยาบาล 2(1-2-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต  22
 
2.2. กลุ่มวิชาวิชาชีพสาขางาน, จำนวน 30 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0413117  ทันตกายวิภาคศาสตร์และพยาธิวิทยาช่องปาก 4(3-2-7)
 0413118  ทันตกรรมบูรณะ 3(2-2-5)
 0413119  ทันตศัลยศาสตร์ 2(2-0-4)
 0413120  ทันตกรรมป้องกัน 2(2-0-4)
 0413121  ทันตพิเคราะห์โรคและปฏิบัติการคลินิกทันตกรรม 2(1-2-3)
 0413222  คลินิกทันตพิเคราะห์โรคและทันตศัลยศาสตร์ 2(0-4-2)
 0413223  คลินิกทันตกรรมบูรณะ 2(0-4-2)
 0413224  คลินิกทันตกรรมป้องกัน 2(0-4-2)
 0413225  ทันตกรรมชุมชน 4(2-4-6)
 0413126  การส่งเสริมทันตสุขภาพ 3(2-2-5)
 0413127  การควบคุมและป้องกันโรคของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 2(2-0-4)
 0413128  อนามัยชุมชน 2(1-2-3)
รวมจำนวนหน่วยกิต  30
 
2.3. กลุ่มวิชาฝึกงาน, จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0413229  ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล 2(0-6-0)
 0413230  ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในชุมชน 2(0-6-0)
รวมจำนวนหน่วยกิต  4
 
2.4. กลุ่มวิชาโครงการ, จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0413231  โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน 4(0-12-0)
รวมจำนวนหน่วยกิต  4
 
3. หมวดวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี, จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
 0414032  การสัมมนางานสาธารณสุขร่วมสมัย 2(1-2-3)
 0414033  เทคนิคการทำงานร่วมกับชุมชน 2(2-0-4)
 0414034  การนวดไทย 2(1-2-3)
 0414035  สมุนไพร 2(2-0-4)
 0414036  ธรรมชาติบำบัด 2(2-0-4)
 0414037  การเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)
 0414038  กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3)
 0414039  การพัฒนาบุคลิกภาพ 2(2-0-4)
 0414040  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 2(2-0-4)
 0414041  ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
 0414042  ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
 0414043  การพัฒนาจิต 2(1-2-3)
 0414044  การประเมินโครงการ 2(1-2-3)
 0414045  การวิจัยเบื้องต้น 2(2-0-4)
 0414046  การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 2(1-2-3)
 0414047  การผลิตภาพสไลด์และวิดีทัศน์ 2(1-2-3)
 0414048  การศึกษาอิสระ 2(2-0-4)
 0414049  การศึกษาดูงาน 2(1-2-3)
 0414050  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2(1-2-3)
 0414051  ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 2(2-0-4)
 0414052  ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสาธารณสุข 2(1-2-3)
 0414...  วิชาเลือก1 2(2-0-4)
 0414...  วิชาเลือก2 2(2-0-4)
 0414...  วิชาเลือก3 2(2-0-4)
รวมจำนวนหน่วยกิต  48

สงวนลิขสิทธิ์โดย © ภาคทันตสาธารณสุข All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2009-12-03 (1843 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
เว็บสุรินทร์